Desatoro a modlitba hasiča

Desatoro Dobrovoľného hasiča

1. Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.

2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom Ak nemáš dobrej vôle, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.


3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne nevydávajte sa v nebezpečenstve a dbaj v činnosti hasičskej svojho zdravia.

4. Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili, očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela i duše.

5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.

6. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachetná a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.

7. Užitočnosť v hasičskej organizácii sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.

8. Nevyvolávaj v spolku zbore spory a pohoršenie, ale príčin sa kvôli dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zmenil alebo uzmieril.

9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodným spôsobom a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale zariadenia, ktorej odznak nosíš.

10. Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom. 
 

Modlitba Dobrovoľného hasiča

Nech kdekoľvek požiar planie,

ja splním svoju povinnosť.

Životy spasiť Pane, daj že mi sily dosť.

V náruči vyniesť' dieťa, kým ešte nevyprší čas,

ale aj starca, matku ktorá má sivý vlas.

Na stráži stojím stále, pretože povolaný som,

životy chrániť svojich, blížneho, jeho dom.

Ak z Tvojej vôle má sa stať, že sám pritom život

stratím, požehnaj Pane, mojej rodine, a láskavou

rukou vráť im, čo pri plnení poslania som iným dal.

Amen